Ionizer Chamber & Dust Collector ตู้เป่าชิ้นงานลมปล่อยประจุ

Ionizer Chamber ตู้เป่าลมปล่อยประจุ เหมาะสำหรับงานเป่าชิ้นงานที่ไม่ต้องการให้ฝุ่นฟุ้งไปส่วนอื่น

Specification

Dimensions

Options

Visitors: 81,276